Глобальная перестройка столицы Таджикистана — 3

0

Грандиозные планы предполагают кардинально изменить облик города Душанбе. Что снесут и что построят?

Продолжение. Начало можно прочитать здесь и здесь.

Район Сино

Мањаллаи «Мењнатобод» дар сарњади: аз шимол — роњи оњан, аз љануб — њудуди базаи истењсолї, аз шарќ — хиёбони Љ.Расулов ва аз ѓарб — њудуди собиќ анбори ангишт, дар ин њудуд мувофиќи талаботи Наќшаи генералии шањр — иморатсозии истењсолї — корї пешбинї шудааст.

Махалля «Мехнатобод»: здесь согласно Генеральному плану города планируется  строительство производственно-рабочих площадей.

Мањаллаи «Мовароуннањр» дар сарњади: аз шимол — њудуди Бўстонсарои президентї, аз љануб — роњи оњан, аз шарќ — дарёи Душанбе ва  аз ѓарб — кўчаи Хувайдуллоев, дар ин њудуд мувофиќи талаботи Наќшаи генералии шањр — сайргоњи омавї — маданї пешбинї шудааст.

Махалля «Мовароуннахр»: благоустройство территории и создание отдельных мест для всеобщих гуляний.

Мањаллаи «Навобод Боло» дар сарњади: аз шимол — кўчаи Карамов, аз  љануб — мањаллаи «Навобод Поён», аз шарќ — њудуди базаи автомобилњои мусофиркашонї ва аз ѓарб — кўчаи А.Сино, дар ин њудуд мувофиќи талаботи Наќшаи генералии шањр — сохтмони муассиса ва корхонањои хизматрасонии маишї, коммуналї ва маданї бо сабзазоркунии истифодаи умум пешбинї шудааст.

Махалля «Навобод Боло»: строительство учреждений бытового обслуживания, коммунальные и культурные предприятия, а также озеленение прилегающей территории для всеобщего пользования.

Мањаллаи «Навободи Поён» дар сарњади: аз шимол — мањаллаи   «Навободи Боло», аз љануб — мањаллаи «Дењи Боло», аз шарќ — њудуди Намоишгоњи дастовардњои хољагии халќ (ВДНХ)  ва аз ѓарб — хиёбони А.Сино, дар ин њудуд   мувофиќи талаботи Наќшаи генералии шањр — сохтмони муассиса ва корхонањои хизматрасонии маишї ва маданї, хонањои истиќоматии бисёёрквартирадори ошённокиаш аз 4-ошёна зиёд пешбинї шудааст.

Махалля  «Навободи Поён»: строительство учреждений бытового обслуживания, а также жилые 4-этажные многоквартирные дома.

Мањаллаи «Њаёти Нав» дар сарњади: аз шимол — Канали калони Њисор, аз љануб — њудуди Терминали мусофиркашонї, аз шарќ — мањаллаи «Дўстї» ва аз ѓарб — хиёбони А.Сино, дар ин њудуд мувофиќи талаботи Наќшаи генералии шањр — сохтмони муассиса ва корхонањои хизматрасонии маишї, коммуналї ва маданї бо сабзазоркунии истифодаи умум пешбинї шудааст.

Махалля «Хаёти Нав»: здесь также планируется возведение и строительство учреждений, коммунальных и культурных предприятий с озеленением для всеобщего пользования.

Район И. Сомони

Мањаллаи  «Фирдавсї» дар сарњади: аз шимол — кўчаи Карамов, аз љануб — кўчаи Ѓанї Абдулло, аз шарќ — кўчаи Умари Хайём ва аз ѓарб — хиёбони Рўдакї, дар ин њудуд мувофиќи талаботи  Наќшаи  генералии шањр —  сохтмони муассиса ва корхонањои хизматрасонии маишиву маданї ва хонањои истиќоматии бисёрошёна пешбинї шудааст.

Махалля «Фирдавси»: строительство коммунальных и культурных предприятий, возведение многоэтажных жилых домов.

Мањаллаи  «Мањмадулло Холов» дар сарњади: аз шимол — кучаи Ѓ.Абдулло, аз љануб -кўчаи М.Миршакар, аз шарќ — кўчаи Зањматобод ва аз ѓарб — хиёбони Рўдакї, дар ин њудуд мувофиќи талаботи  Наќшаи  генералии шањр — сохтмони бинову иншоотњои таъиноташ махсус ва биноњои бисёрошёна ва баландошёна пешбинї карда шудааст.

Махалля «Махмадулло Холов»: строительство высотных жилых домов.

Мањаллаи  «Варзоб ГЭС» дар сарњади: аз шимол — кўчаи Навобод, аз љануб — Варзоб ГЭС-и боло, аз шарќ — теппањо аз ѓарб — дарёи Варзоб, дар ин њудуд мувофиќи талаботи Наќшаи  генералии шањр — минтаќаи истироњатї ва сохтмони муассиса ва корхонањои хизматрасонии маишиву маданї, варзишї ва сабзазоркунии  истифодаи умум пешбинї шудааст.

Махалля «Варзоб ГЭС»: на свободных участках в этом районе будет начато строительство спортивных учреждений, а также благоустройство и озеленение территории для всеобщего пользования.

Мањаллаи  «Умари Хайём» дар сарњади:  аз шимол — кўчаи    С. Амиршоев, аз љануб — кўчаи Сари Осиё, аз шарќ — теппањо  ва аз ѓарб — Донишгоњи аграрии Тољикистон, дар ин њудуд мувофиќи талаботи Наќшаи генералии шањр — минтаќаи сабзазоркунии истифодаи умум пешбинї шудааст.

Махалля «Умари Хайём»: озеленение и благоустройство территории, начиная с улицы Амиршоева и до Аграрного университета.

Район Шохмансур

Мањаллаи «Зебуннисо» дар сарњади: аз шимол — теппањо, аз љануб — кўчаи Айнї, аз шарќ — шањраки 191 ва аз ѓарб — мањаллаи «Бўстон-1», дар ин њудуд мувофиќи талаботи Наќшаи генералии шањр — минтаќаи сабзазоркунии истифодаи умум пешбинї шудааст.

Махалля «Зебуннисо»: на свободных участках района будет произведено озеленение и благоустройство территории.

Мањаллаи «Чиноро» дар сарњади: аз шимол — кўчаи академик М. Назаршоев, аз љануб — сарњади фурудгоњ, аз шарќ — кўчаи М.Назаршоев ва аз ѓарб — анборњои фурудгоњ, дар ин њудуд   мувофиќи талаботи Наќшаи генералии шањр — сохтмони муассисаву корхонањои истењсолї ва коммуналї пешбинї шудааст.

Махалля «Чиноро»: планируется строительство учреждений и производственно- коммунальных предприятий.

Мањаллаи «Улуѓбек» дар сарњади: аз шимол — кўчаи Титов,   аз љануб — заминњои ноњияи Рўдакї, аз шарќ фурудгоњи баналмилалии Душанбе ва аз ѓарб — кўчаи Матросов, дар ин њудуд   мувофиќи талаботи Наќшаи генералии шањр — сохтмони муассисаву корхонањои истењсолї ва коммуналї ва сабзазоркунии истифодаи умум пешбинї шудааст.

Махалля «Улугбек»: строительство учреждений и производственно-коммунальных предприятий, а также озеленение территории для всеобщего пользования

Мањаллаи «Камоли Хуљандї» дар сарњади: аз шимол — теппањо, аз љануб — кўчаи Айнї, аз шарќ — мањаллаи «Бўстон» ва аз ѓарб — кўчаи Дўстии халќњо, дар ин њудуд мувофиќи талаботи Наќшаи генералии шањр — сохтмони биноњои маъмуриву маишї пешбинї шудааст.

Махалля «Камоли Худжанди»: строительство бытовых и административных зданий.

Мањаллаи «Дилшоди Барно» дар сарњади: аз шимол — роњи       оњан, аз љануб — кўчаи Титов, аз шарќ — кўчаи Ањмади Дониш ва аз ѓарб — мањаллаи «Афзалї», дар ин њудуд мувофиќи талаботи Наќшаи генералии шањр — сохтмони биноњои истиќоматии баландошёна пешбинї шудааст.

Махалля «Дилшоди Барно»: строительство многоэтажных жилых домов.

Мањаллаи «Гастелло» дар сарњади: аз шимол — кўчаи Титов,     аз   љануб — заминњои ноњияи Рўдакї, аз шарќ — кўчаи фурудгоњи байналмилалии Душанбе аз ѓарб — мањаллаи Улуѓбек, дар ин њудуд мувофиќи талаботи Наќшаи генералии шањр — сохтмони роњи лоињавї ва минтаќаи сабзазоркунии истифодаи умум пешбинї шудааст.

Махалля «Гастелло»: проектное строительство и озеленение территории для всеобщего пользования.

ЁОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь